Image

hironobu sakaguchi

Hironobu Sakaguchi: de músico fallido a escritor de videojuegos
4 años antes

Hironobu Sakaguchi: de músico fallido a escritor de videojuegos

Por  •  Tesis

¿Qué inspiró a Sakaguchi escribir guiones de videojuegos?
Leer más